(S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine