4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine