2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide